Salı , Ocak 26 2021

BİZ KİMİZ?

  • Bu kapsamda sokakta çalışan/çalıştırılan ve risk altındaki çocukların topluma entegre edilmesi, akranlarıyla bütünleştirilmesi, çocukların çocukluğunu yaşayabileceği gezi, spor,eğlence,sinema gibi faaliyetleri ile devasal bir projedir. Projemizin merkezi Aile ve Sosyal Politikalar Mersin İl Müdürlüğümüze tahsis edilen yaklaşık 28 dönümlük Erdemli’ deki (eski İller Bankası yerleşkesinde) uygulanacaktır.
  • Projenin hedef kitlesi sokakta ya da ailesine destek olmak üzere tarım ve sanayide çalışan çocuklardezavantajlıparçalanmış aile çocuklarıdır. 75 çocuğa (kız+erkek) sosyal destekleme yapılması planlanmaktadır.
  • Dezavantajlı çocuklar; mobil ekip tarafından tespit edilen, kişi ve kurumlarca bildirilen, proje personelleri tarafından proje kapsamında gerekli ön inceleme ve aile incelemesi yapılarak tespit edilmektedir. Bilgi Kayıt Formu ve ailelerinden alınan izin dilekçeleri ile projeye dahil edileceklerdir. Proje de çocuk ve ailelere ait verilerin gizliliği ilkesine özen gösterilecektir.
  • Projeyle hedefimiz devletimizin kurum ve kuruluşlarının da katılımıyla yoksulluk içerisindeki çocukların, sosyal dışlanma ve eşitsizlik duygularının yok edilmesi ve sosyal-katılımcı bir birey olmasını ve devletine güvenen ve seven bireyler olarak milli birlik ve dayanışmanın güçlenmesine katkı sağlamaktır.
  • Çocuk işçiliğinin önlenmesi ve dezavantajlı çocukların topluma entegre edilmesi için ASP İl Müdürlüğümüz Çocuk Hakları Koordinatörlüğünce hazırlanan Kalkınma Bakanlığımız ve Mersin Valiliğimiz tarafından onaylanan “Sokakta Çalışan Çocukların Rehabilitasyonu Projesi” hayata geçmiştir.

TÜRKİYE’DE ÇOCUK HAKLARI ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMA

Türkiye; nüfusunun üçte biri çocuklardan oluşan bir ülke olarak, çocuğun üstün yararı doğrultusunda, çocuğun bütün haklarının korunması için, Anayasada yer alan sosyal devlet anlayışı çerçevesinde gerekli yasal ve idari önlemleri almış kanun ve mevzuatlarda çocukların lehine düzenleme yaparak hayata geçirmiştir.

1- İlk kez 28 Ocak 2011 tarihinde Haliç Kongre Merkezinde toplanan 1.Çocuk Kongresine Tüm illerden Çocuk ve yetişkin temsilcilerle akademisyenlerin katılımı ile  Çocuk Hakları ve Çocuğun yüksek yararının korunması için Strateji Belgesi’nin müzakere edilmiştir.

Çocuk haklarının korunması, izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla,  “Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu”  4 Nisan 2012 tarihli Başbakanlık Genelgesiyle kurulmuştur.

Söz konusu Kurul, çocuklara hizmet veren ilgili tüm Bakanlıkların üst düzey temsilcileri, ilgili sivil toplum kuruluşları ve İl Çocuk Hakları Komitelerinden seçilen çocuk temsilcilerden oluşmaktadır.Bu kurul tarafından son şekli verilen Çocuk Hakları strateji Belgesi  Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi 2013-2017 yılları arasında  uygulanmıştır.

2- Ülkemizde çocuk refahı odaklı bütünsel bir çocuk politikasının oluşmuştur.

3- Çocuk Hakları  Genelge ve mevzuatlarla tüm Eğitim Kurumları ve kamu kurumlarında uygulamaya konmuştur.

4- Sosyal Devlet bilinciyle öncelikle  Çocuğun Yüksek yararı gözetilerek  Çocuğunu okutan ve bakımını yürüten   dar gelirli sosyal güvencesi olmayan aileler Sosyal yardımlarla desteklenmiş Çocukların eğitime devamı sağlanmıştır.

Çocukların Eğitimine devam etmesinde sorun yaşamamaları için  çocuklarımıza ilköğretimde ders kitapları ücretsiz verilmiştir.

5- Sağlık hizmetlerinde  Çocuklar öncelikli olmak üzere devlet ev de bakım doğum yardımı engelli evde bakım hizmeti gibi sağlık yardımlarını  tüm dar gelirli  sosyal güvencesi olmayan bireylere  yaygınlaştırmıştır.Doğum izinleri çocuğun yüksek yararı gözetilerek artırılmıştır.

6- Devlet  Uyuşturucu ile mücadele madde bağımlılığının azaltılması ve güvenli okul projeleriyle çocukları sağlıksız ortamlardan korumuştur.

7- İstismar mağduru olan ve hakkında bakım tedbiri alınan çocuklara yönelik Merkezlerin sayısı artırılmıştır.

8- Hukuk sistemimizde  yasa maddeleri çocuğun yüksek yarar Çocuk Adalet Sistemi  doğrultusunda  çocuğun lehine yeniden düzenlenmiştir.

9- 2012/20 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler/kurumlar bünyesinde Çocuk İzlem Merkezleri (ÇİM) kurulmuştur.Bu merkezlerin sayısı ülke genelinde artırılmıştır.

10- Çocuk İşçiliği

Türkiye’de, çocukların ve gençlerin korunması Anayasamızca güvence altına alınmış olup kimsenin yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamayacağı ve küçüklerin çalışma şartları bakımından özel olarak korunacağı hüküm altına alınmıştır. Türkiye de 2018 Yılı Başbakanlık genelgesiyle Çocuk işçiliği ile mücadele yılı ilan edilmiştir.Bu kapsamda Türkiye genelinde Sokakta, Sanayide ve Tarımda çalışan Çocuk sayısının azaltılması için projeler hayata geçirilmiştir. Öncelikli hedef çocuğun örgün eğitime ve Mesleki eğitime kazandırmaktır.81 İlde oluşturulan Mobil ekiplerle çocukların sokağın riskinden korunması ve çocuk işçiliğinin önlenmesi hedeflendirilmiştir. Belirli gün ve haftalarda Kamuoyu duyarlılığı yaratılmasına yönelik yazılı ve görsel medya organlarında Çocuk işçiliğini zararları anlatılmıştır.

11- Çocukların Medya yazılı görsel iletişim  araçlarında hiçbir şekilde  istismar edilmemesi için Ulusal eylem planı hayata geçmiştir.

12- Ülkemizde  Çocuk hakları temel ilkesinden olan Çocuk katılımını artırmak için  çocukla ilgili karar alan her kurulda bir çocuk temsilcinin yer alması sağlanmıştır. Çocuk görüşü öncelik kazanmıştır.

13- Ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı il müdürlükleri bünyesinde 2000 yılında başlatılan kampanya ile kurulan il çocuk hakları komiteleri faaliyetlerine devam etmektedir. Bu faaliyetlerin daha etkin yürütülmesi için Genelge ve yönerge  hayata geçmiştir.

14- Çocukların internet ve ekran bağımlılığından korumak için Türkiye genelinde Ekranla değil Akranla büyüsün Çocuklar “ kampanyası başarı ile uygulanmaktadır.Çocukların akranlarıyla bütünleşmesi sağlanmıştır.Çocuk Hakları sokağı oyun alanları oluşturulması için çalışma başlatılmıştır.

15- Aile Ve Çalışma Hayatı kapsamında  doğum izni ücretsiz kreş   sosyal ve ekonomik destek yardımlarıyla Aile Çocuk ilişkisi güçlendirilmiştir.

16- Alo 183, Alo 150 ve BİMER başvuru mekanizmalarıyla 7 gün 24 saat Bildirim Ve İzleme Mekanizması oluşturulmuştur.

17-      Ülkemiz Çocuk Hakları açısından  Hukuki Çerçeve Uluslararası Mevzuata uygun hale getirilmiştir.

Çocuk haklarını korumak ve çocukların esenliklerini sağlamak yönündeki politikalarının bir parçası olarak temel uluslararası sözleşme, şart ve protokolleri onaylamıştır.

18- Ulusal mevzuatımızda, başta Anayasa olmak üzere pek çok kanunda, çocuk ve çocuk haklarını özel olarak koruyan düzenlemeler bulunmaktadır.  Anayasa ile çocukların korunmasına ilişkin genel çerçeve oluşturulmuştur. 2012 yılında değiştirilen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 41. maddesi, “Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları” başlığı altında düzenlenmiş olup böylece “çocuk hakları” kavramı anayasamızda yerini almıştır. Bu maddede, devlete her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alma ödevi yüklenmiştir. Çocukların her türlü ihmal veya istismara ya da kötü muameleye karşı korunması da yasal güvence altına alınmıştır. Anayasa’nın 50, 62 ve 141. maddelerinde de çocuklara yönelik benzeri özel hükümler konulmuştur

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda “çocuk”, “on sekiz yaşını doldurmamış kişi” olarak tanımlanmaktadır.  Türk Medeni Kanunu’nun 28. maddesinde yer alan “Çocuk; hak ehliyetini, sağ doğmak koşuluyla, ana rahmine düştüğü andan başlayarak elde eder” hükmüyle çocuk hak ehliyeti kavramına temel bir boyut kazandırılmıştır.

Çocuk Koruma Kanunu; özel korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasını, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasını, toplumun adalet ve güvenlik ihtiyacının karşılanmasını hedefleyen çocuk adalet sisteminin esas ve usullerini düzenlemektedir.  Kanunda suça sürüklenmiş çocuklara yönelik soruşturma, kovuşturma, yargılanması  gibi hükümler çocuğun yüksek yararı lehine yeniden düzenlenmiştir.

Çocuk Hakları alanında Ülkemizde ve İlimizde yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar, elde edilen kazanımlar Çocuğun yüksek yararı gözetilerek her aşamada tanıtımına ve uygulama çalışmalarına devam edilecektir.